همکاری منتور ها

در حال حاضر ظرفیت درخواست تیم منتورینگ رکاد تکمیل است.
سایت رکاد هندل شده توسط رسول حسین پور