مهدی شهبازی

منتور کسب و کار

    مدیرعامل شرکت irantedx