حامد آرون

منتور کسب و کار

حامد آرون عضو موسس رکاد، کارشناس ارشد مدیریت ساخت و دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی و متخصص تکنولوژی بیان است.
تاسیس مجمع مهندسین فردا و موسسه هنر و اندیشه آفتاب معاونت آموزش متوسطه و معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش ناحیه دو مشهد، مدیریت کانون فرهنگی فارابی، تاسیس آموزشگاه علمی الماس دانش در رزومه حامد دیده می شود. کار برای دانش آموز و برگزاری ایونت های خلاقانه دانش آموزی جزو علاقه مندی های خاص اوست.