بهروز شهری

تسهیلگر رویداد

بهروز جزو اولین نمایندگان جهانی استارتاپ ویکند ایران و مدیر دپارتمان رکاد فکتوری است. او عاشق برگزاری رویداد است و در بسیاری از شهرهای ایران رویداد برگزار کرده و از تمام توانش برای برگزاری هر چه بهتر یک رویداد استفاده می کند.
رکاد فکتوری مهمترین دپارتمان رکاد است که بهروز آنرا مدیریت می کند. در رکاد فکتوری دانش آموزان نخبه ای تربیت می شوند. دانش آموزانی که با شرکت در رکاد، خود تجربه های لذت بخشی را کسب کرده اند و تمایل دارند طعم شیرین تجربه های رکاد را به دوستانشان هدیه کنند. دانش آموخته هایی از رکاد که در خود برای کارآفرین شدن احساس توانمندی می کنند با اشتیاق در رکاد فکتوری ثبت نام می کنند و چنانچه تائید شدند در رکاد فکتوری برای برگزاری رویداد های رکاد آموزش های جدی و سخت می بینند. این آموزشها شامل؛ فنون مذاکره، فنون سخنرانی، مهارتهای حل مسئله، مدیریت بحران، تفکر نقادانه و کار تیمی است. رکاد فکتوری بستری است که دانش آموزان، توانایی های خود را برای تجربه های سخت کارآفرینی محک می زنند. بهروز تحصیلات خود را در رشته فناوری اطلاعات تمام کرد و در سال ۹۲ وارد اکوسیستم استارتاپی شد.