فهیمه حسامی

منتور کسب و کار

    کارشناس نظارت مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری خراسان
    دبیر علمی و منتور رکاد 11