۱۴ تیر
۱۳۹۶

رکاد ۳


رویداد کارآفرینی دانش آموزی رکاد ۳ ویژه دختران

خراسان رضوی – مشهد – کانون فارابی

۱۵:۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ الی ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۶
سایت رکاد هندل شده توسط رسول حسین پور