۱۱ مرداد
۱۳۹۶

رکاد ۴


رویداد کارآفرینی دانش آموزی رکاد ۴ ویژه پسران

خراسان رضوی – مشهد – کانون فارابی

۱۵:۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ الی ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۳
سایت رکاد هندل شده توسط رسول حسین پور