۱۰ آبان
۱۳۹۶

رکاد ۶


رویداد کارآفرینی دانش آموزی رکاد ۶ ویژه پسران

خراسان رضوی – مشهد – دبیرستان امام حسن

۱۵:۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ الی ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۲
سایت رکاد هندل شده توسط رسول حسین پور