۴ بهمن
۱۳۹۶

رکاد ۸


رویداد کارآفرینی دانش آموزی رکاد ۸ ویژه پسران

خراسان رضوی – مشهد – هنرستان دارالفنون

۱۵:۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ الی ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

ویژه دبیرستان ها، هنرستان ها و کار و دانش های نواحی ۴ و ۶ و ۷

 

تیم منتورینگ رکاد ۸
سایت رکاد هندل شده توسط رسول حسین پور