۲ اسفند
۱۳۹۶

رکاد ۹


رویداد کارآفرینی دانش آموزی رکاد ۹ ویژه دختران

خراسان رضوی – مشهد – انتهای دانشجو ۸ – دبیرستان نمونه دولتی مهشید مصلی نژاد

۱۵:۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ الی ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴

 

نیم اجرایی رکاد ۹

 

تیم منتورینگ رکاد ۹
سایت رکاد هندل شده توسط رسول حسین پور