۶ شهریور
۱۳۹۸

هفدهمین رویداد کار آفرینی دانش آموزی


هفدهمین رویداد کارآفرینی دانش آموزی رکاد_ با همکاری بنیاد کودک

این‌ رویداد ویژه دانش آموزان دوره دوم متوسطه بنیاد کودک(سایت) مورخه ۲۶ الی ۲۸ تیر ۹۸ در پارک کوهسنگی مشهد، فرهنگ سرای کودک و آینده برگزار شد.
سایت رکاد هندل شده توسط رسول حسین پور